Rezerwacja wizyty w Premium Medical

Premium Medical

Jeśli chcesz zarezerwować wizytę w naszej klinice, wypełnij poniższy formularz i kliknij przycisk "Wyślij".

Wpisz nazwę specjalizacji lekarza, do którego chcesz umówić się na wizytę.

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO*, wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie i moich danych osobowych przez „Wielgoś&Partners” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla. M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS: 0000475826 – prowadzącą przychodnię Premium Medical przy ul. Kobielskiej 23 lok.BR3, 04-359 Warszawa (dalej jako Administrator Danych) w celu udzielania świadczeń medycznych, komunikacji korzystania z usług medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności w/w przychodni Premium Medical.

Jednocześnie oświadczam, że zdaję sobie sprawę z faktu, iż przysługuje mi możliwość wycofania niniejszej zgody i żądanie usunięcia moich danych w każdym czasie. Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany przez Administratora Danych o celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, dobrowolności ich podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania, prawie do żądania ich usunięcia oraz, że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz partnerów Administratora Danych, którzy na moją prośbę wykonają diagnostykę laboratoryjną.

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) - (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby działalności przychodni Premium Medical jest „Wielgoś&Partners” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla. M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS: 0000475826 – prowadząca w/w przychodnię Premium Medical przy ul. Kobielskiej 23 lok.BR3, 04-359 Warszawa (dalej jako Administrator Danych) w celu udzielania świadczeń medycznych, komunikacji korzystania z usług medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności przychodni Premium Medical. Dane osobowe są chronione w sposób przewidziany prawem, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) - (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Osobie udostępniającej danej przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (w tym prawo żądania usunięcia danych) w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę można cofnąć składając oświadczenie do Administratora Danych osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonicznie (dane teleadresowe podane na stronie internetowej: http://premium-medical.pl/).

Dane osobowe są przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody.

Dane mogą być udostępnione podmiotom, którym Administrator danych zleca wykonanie usług medycznych, marketingowych czy też administracyjnych w imieniu i na swoją rzecz.